Ο κώδιξ της Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης : 1686- / εκδίδεται υπό Μιχαήλ Αθ. Καλινδέρη. - Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1974. - 151 σ. : πίν. ; 23 εκ. - Μακεδονική βιβλιοθήκη 42 .


Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης--Χειρόγραφα


Δίκαιο, Μεταβυζαντινό--Πηγές

091 ΚΩΔ

Powered by Koha