Σταυρίδης, Βασίλειος Θ.

Οι οκουμενικοί Πατριάρχαι 1860 - σήμερον / Βασιλείου Θ. Σταυρίδου. - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1977-1978 - τ.; 25 εκ.

τ.1: Ιστορία. - τ.2 Κείμενα.


Πατριάρχες και πατριαρχία -- Ιστορία

281.9 ΣΤΑ

Powered by Koha